Algemene voorwaarden

Onderstaand vind u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten van Degosoft B.V.

Hier kunt u de meeste recente  algemene voorwaarden downloaden als PDF.

Begrippen

 1. Opdrachtnemer: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Degosoft B.V., statutair gevestigd te Landgraaf en kantoorhoudende te (6374 VV) Landgraaf, aan de Olmenstraat 3.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of (rechts)persoon, die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s).
 3. Opdrachtbevestiging: de overeenkomst die Opdrachtgever doet toekomen aan Opdrachtnemer teneinde een dienst en/of product af te nemen.

Artikel 1: Algemeen

 1. Alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden. Afwijkingen gelden slechts indien die schriftelijk overeengekomen zijn. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-, leverings- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt van de hand gewezen.
 2. Opdrachtnemer is altijd gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met kennisgeving vooraf aan Opdrachtgever per e-mail. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden treden in werking 14 dagen na publicatie op de website www.degosoft.nl/algemene-voorwaarden.

  Eventueel bezwaar tegen aangepaste en/of gewijzigde Algemene Voorwaarden dient binnen 14 dagen na publicatie van de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan Opdrachtnemer, gericht aan het adres zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. In geval van bezwaar blijven de oude Algemene Voorwaarden van toepassing en is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen.

  Indien er binnen 14 dagen na publicatie van de nieuwe Algemene Voorwaarden geen bezwaar van Opdrachtgever ontvangen is, worden de nieuwe en/of gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden geacht te zijn geaccepteerd door Opdrachtgever.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever treden alsdan in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij alsdan zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 4. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn (geweest) op een rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op nadien te sluiten overeenkomsten.
 5. De rechten en verplichtingen van Opdrachtgever uit een overeenkomst zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet overdraagbaar. Het is Opdrachtnemer zonder toestemming van Opdrachtgever toegestaan een of meerdere overeenkomsten/contracten tussen partijen, over te dragen aan derden.

Artikel 2 : Totstandkoming overeenkomst en levering

 1. Alle door Opdrachtnemer gedane offertes en aanbiedingen - in welke vorm dan ook - zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk door Opdrachtnemer anders is vermeld.
 2. Toezending van offertes en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. De overeenkomst komt derhalve eerst tot stand na acceptatie van een Opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer door Opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren dan wel uitsluitend bij vooruitbetaling te verrichten.
 4. De door Opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn indicatief en niet als fatale termijn te beschouwen tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Tenzij anders vermeld, worden overeenkomsten aangegaan voor een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de volgende maand volgend op de datum van de Opdrachtbevestiging. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen slechts worden beëindigd tegen het einde van de periode waarvoor deze zijn aangegaan, zulks via schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een minimale opzegtermijn van 90 dagen. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt betreffende overeenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor dezelfde duur waarvoor deze eerder was aangegaan, zulks op de voorwaarden die door Opdrachtnemer worden gehanteerd voor soortgelijke overeenkomsten op het tijdstip van stilzwijgende verlenging. Bij vroegtijdige beëindiging van enige overeenkomst door Opdrachtgever vindt er geen restitutie plaats van reeds betaalde gelden.

Artikel 3 : Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen 1) bij diensten gebaseerd op uurtarief, 2) exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten, 3) vermeld in euro's. Opdrachtnemer is gerechtigd redelijke prijsstijgingen door te berekenen indien Opdrachtnemer kan aantonen dat tussen het moment van het uitbrengen van de betreffende offerte en de uitvoering van de overeenkomt, kosten die onderdeel uit maken van de te leveren dienst(en) en/of producten tenminste 5% zijn gestegen.
 2. Kosten voor het aanpassen van het door Opdrachtgever afgenomen product vanwege nieuwe internetbrowsers en/of computerbesturingssystemen, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 4 : Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aansprakelijkheden met betrekking tot de door opdrachtgever geplaatste data op de server(s) van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de (database van de) website van de Opdrachtgever. Schade welke door ondeskundigheid, illegaal handelen en/of spamming door de Opdrachtgever wordt toegebracht, is geheel voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (gevolg-) schade die het gevolg is van overmacht. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt (schade ontstaan door) de onbereikbaarheid van de server van Opdrachtnemer, stroomuitval of storingen en onderhoud en herstellingen aan software en/of apparatuur.
 3. Buiten het geval van overmacht is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk in geval van door Opdrachtgever te bewijzen opzet of grove schuld a.d.z.v. Opdrachtnemer. In alle gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd onder de daartoe door Opdrachtnemer afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidspolis.
 4. In geen geval is Opdrachtnemer aansprakelijk indien Opdrachtgever de broncodes van het door Opdrachtnemer verstrekte product zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Opdrachtnemer heeft aangepast of door derden heeft laten aanpassen.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd om websites die een bedreiging vormen voor het functioneren of de reputatie van Opdrachtnemer af te sluiten zonder kennisgeving vooraf, zulks uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat zijn website het functioneren van (de server(s) van) Opdrachtnemer niet in gevaar brengt. Indien de website van de opdrachtgever het functioneren van Opdrachtnemer verstoort en de Opdrachtgever dit redelijkerwijs had kunnen vermoeden is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor alle (gevolg)schade.
 6. Een eventuele ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is daarop adequaat te reageren. In alle gevallen vervalt het recht op schadevergoeding van Opdrachtgever indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat deze met de schade bekend werd of behoorde te zijn, Opdrachtnemer daarvoor expliciet aansprakelijk heeft gesteld.

Artikel 5 : Betaling

 1. Alle hostingpakketten, domeinregistraties en overige diensten worden vooraf per kwartaal gefactureerd.
 2. Elk hostingpakket heeft een datalimiet zoals op de website degosoft.nl weergegeven en/of zoals aan Opdrachtgever per offerte is bevestigd. Bij overschrijding van de datalimiet zal een bedrag per overschreden Gigabyte of deel daarvan, in rekening worden gebracht op basis van nacalculatie conform het bijbehorende tarief zoals door Opdrachtnemer gespecificeerd op de website Opdrachtnemer.nl voor de betreffende periode. De verkeersmetingen verricht door Opdrachtnemer zijn bepalend.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd indien Opdrachtgever enige bepaling of verplichting niet (tijdig) nakomt, diens website af te sluiten van het internet en/of de domeinnaam van opdrachtgever op te heffen of over te schrijven op naam van Opdrachtnemer (waarbij opdrachtgever Opdrachtnemer hierbij nu voor alsdan machtigt), en/of het uitvoeren van de opdracht direct te staken.
 4. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden zonder enige korting of beroep op opschorting of verrekening, middels storting of overmaking op een door Opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening. De op de bank/giroafschriften van Opdrachtnemer aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 5. Ingeval Opdrachtgever a) failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd, b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, c) enige uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt of d) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, heeft Opdrachtnemer door het enkel plaatsgrijpen van een der voorgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij de dienstverlening op te schorten, hetzij enig bedrag verschuldigd door Opdrachtgever op grond van de door Opdrachtnemer uitgevoerde diensten terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding van kosten, schaden en rente en/of te verrekenen met gelden die Opdrachtnemer van Opdrachtgever onder zich heeft.
 6. Indien de betaling niet binnen de in 5.4 bedoelde termijn binnen is, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum wettelijke rente ex artikel 6:119a RV verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Tevens is Opdrachtnemer gerechtigd 10% administratiekosten te berekenen over het verschuldigde bedrag.
 7. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk worden geacht.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde, geleverde of ter beschikking gestelde producten (software) of geleverde diensten, waaronder (het gebruik van) websites, scripts of software, of stukken zoals rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, tekeningen, alsmede voorbereidende materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt evenzeer voor op verzoek van Opdrachtgever geschreven en/of ontwikkelde software.

Artikel 7: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op overeenkomsten, en uitvoering daarvan door Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van deze voorwaarden worden in eerste aanleg aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter waaronder de plaats van vestiging van de opdrachtgever ressorteert.

Meer informatie?

Wij lichten de mogelijkheden graag toe in een vrijblijvend gesprek.
Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Lees hierover in onze privacyverklaring    OK